Типове продукти


Партньори







Organic Farming - сертификат


 ECO-foryou.com  представлява зелен каталог за еко фирми, еко-продукти и еко-услуги.
Надежден източник на информация за всичко, което искате или трябва да знаете на теми като органични храни, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, рециклирането и други зелени дейности.

Търсене на продукти

Търсене на фирми


Organic Farming - сертификат

През 2007 г. идеята за стимулиране на сектора на биологичното земеделие чрез въвеждане на задължително биологично лого на ЕС получи необходимата подкрепа от всички държави страни-членки. През 2008 г., за да намери оригинален дизайн, привлекателен за всички европейски потребители, Европейската комисия реши да организира паневропейски конкурс за биологично лого. Конкурсът беше отворен за студенти по изкуства и дизайн от всички страни в ЕС. Целта беше да се създаде и избере лого за пакетирани биологични продукти.

Логото на биологично земеделие за ЕС е гарант за доверието на потребителите относно произхода и качествата на биологичните храни и напитки и за това, че присъствието му върху даден продукт гарантира прилагането на разпоредбите на ЕС за биологично земеделие.

От юли 2010 г. биологичното лого на ЕС е задължително за всички биологични, пакетирани хранителни продукти в Европейския съюз. Логото може да се използва и по желание за непакетирани биологични стоки, произвеждани в ЕС или за всякакви биологични продукти, внесени от трети страни.

От март до юли 2009 г. в конкурса взеха участие 3422 студенти по дизайн. Огромният брой проекти предложения бяха оценени от професионално жури, което имаше трудната задача да избере ТОП 10 сред предложените постъпилите проекти за лого. След проверка за авторско право трима кандидати бяха номинирани да се явят на избрани да участват в открито онлайн гласуване за избор определяне на победителя. От 6 декември 2009 г. до 31 януари 2010 г. бяха подадени почти 130 000 гласа за новия биологичен символ на ЕС.

Душан Миленкович, студент по дизайн от Германия, победи със своето лого "Евро лист", което получи 63% от всички гласове на европейската публика.

 

Контролни органи

На базата на това, всички страни-членки на ЕС имат вече установени обществени институции и/ или частни органи за контрол. Всички контролни органи или институции действат под надзора или в пряко сътрудничество с централните компетентни институции на страните-членки. Ежегодно страните-членки докладват относно осъществявания надзор или сътрудничество на Комисията на ЕС.

Кодови номера на контролните и надзорните органи

Когато върху продукта е поставен знакът на ЕС за биологични продукти, този знак винаги се придружава от кодовия номер на контролния или надзорния орган, от чиято компетентност е контролът върху оператора, извършил последната производствена или подготвителна операция.

Общият формат на кодовия номер е AB-CDE-999, където AB е кодът по ISO на страната, в която се извършва контролът, CDE е термин, който установява връзка с биологичното производство, например "био" или "орг" или "еко", а 999 е референтен номер.

Държавите-членки определят кодов номер за всеки контролен и надзорен орган за биологично производство, който е получил одобрение да осъществява дейността си на тяхна територия. Този кодов номер трябва да присъства на всеки етикет за биологичен продукт. Кодовият номер е знак, че купуваният от вас продукт е проверен от контролния или надзорния орган, който гарантира, че продуктът е произведен или преработен в съответствие с регламента за биологичното производство.

Сертифициране

Преди да може да започне биологично производство, всеки бъдещ биологичен производител трябва да се обърне за одобрение към компетентното лице в страната-членка и да го уведоми за намеренията си. Неговата земя и/или неговите съоръжения, както и неговите производствени методи, биват подложени на внимателен контрол. В случай, че става дума за земеделско производство - стопанството минава през продължителен период на преход преди да може да предлага продукти на биологичното производство.


Биологично земеделие е под формата на селското стопанство,която разчита на техники като ротации на културите,зелен тор,компост и изключва или строго ограничава използването на произвежданите торове,пестициди(които включват хербициди,инсектициди и фунгициди).Регулатори на разтежа на растенията,като хормони,хранителни добавки и генетично модифицирани организми.
Вече знаете как и защо биологичното земеделие е добро за околната среда и за животните.

Една от основните цели на биологичното земеделие е производството на храни с автентични качества и вкус. В етапа на земеделското производство това се постига чрез стриктна забрана върху използването на генетично модифицирани организми (ГМО), както и строги ограничения за използването на:

  • Пестициди (хербициди, фунгициди...)
  • Синтетични торове
  • Антибиотици

Биологичните производители създават високо-качествени продукти и чрез:

  • Многогодишно сеибообръщение
  • По-продължителното време за растеж и достигане на зрелост на растения и животни
  • Използването на местни сортове и породи

Преработвателният сектор при биологичното производство от своя страна допринася за качеството на биологичната храна чрез стриктната забрана на ГМО и стриктните ограничения върху:

  • Добавките и технологичните спомагателни вещества
  • Химично синтезираните добавки





 


Контакти:

- Европа
"Биологично земеделие"
Общо разглеждания: 1532

Услуги

- сертифициращ орган.